Privacy statement

Privacy Statement

 

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. De dossiers worden conform de wet 20 jaar bewaard.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
- ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming


- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid ( landurig ziekte of overlijden)

 

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een (klein) deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Waarneming

Ik heb een waarnemingsovereenkomst met Susanne Fink. Bij langdurg ziekte of mocht ik tekomen overlijden, mijn dossiers naar haar gaan en zij ze bewaart of iets regelt en mijn clienten hiervan op de hoogte brengt.Mijn clienten kunnen dan gebruik maken van haar diensten (orthomoleculaire geneeskunde) uiteraard alleen als ze dit zelf ook willen.

Gebruik van cookies

De website www.balans-balans.nl maakt GEEN gebruik van cookies en slaat dus geen gegevens van u op.

Verwerkingsovereenkomst.

In een document ( verwerkingsregister) heb ik beschreven welke gegevens ik van mijn clienten heb en met wie ik deze deel (bv het laboratorium met wie ik samenwerk)

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, zorgverzekering en bijbehorend relatienummer, datum van de behandeling en omschrijving van de behandeling, bijv. 24000 Orthomoleculair consult. Dit zijn gegevens die vermeld moeten worden om in aanmerking te komen voor declaratie.

Behandelovereenkomst

Als u op consult komt, ga ik er vanuit dat u akkoord gaat met de privacy voorwaarden zoals hierboven beschreven is. Ongeacht of er wel of geen behandelovereenkomst getekend is.

Voor kinderen ( onder 12 jaar) is er toestemming nodig van beide ouders. Ik ga ervanuit dat bij gescheiden ouders, de ouder die met het kind naar de behandeling komt, dit onderling met de andere ouder regelt. Ik ga ervanuit dat zodra de behandeling bij mij gestart wordt dit door beide ouders akkoord is bevonden. Ongeacht er wel of geen behandelingsovereenkomst hiervoor getekend is.

 

if you think the persuit of good health is expensive and time consuming, try illness